Oświadczenie o dostępności: Centrum Kultury Jidysz

Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich Centrum Kultury Jidysz zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Centrum Kultury Jidysz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Kultury Jidysz.

Strona internetowa www.jidyszland.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020-05-17
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-05-17

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

Niektóre elementy graficzne mogą nie mieć uzupełnionego tekstu alternatywnego (alt).

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2021-01-01

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-02-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Markusz.
E-mail: promocja@jidysz.org.pl

Każdy ma prawo:

•zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

•zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

•wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

•dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

•wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

•wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący:

Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich
Adres: ul. Senatorska 35, 00-099 Warszawa
E-mail: seketariat@teatr-zydowski.art.pl
Telefon: 22 526 20 15

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wejście do budynku przy ul. Andersa 15 nie wymaga pokonania schodów, ale znajdują się tam dwa progi, które mogą utrudniać wejście osobom na wózkach. Wewnątrz sale wykładowe oraz toaleta znajdują się na parterze z łatwym dostępem dla wszystkich osób. Biura znajdują się na piętrze, gdzie nie ma możliwości wjechania dla osoby na wózku. Deklarujemy pomoc w dostaniu się do budynku – po prawej stronie drzwi znajduje się dzwonek, którym można przywołać portiera. W zajęciach odbywających się w siedzibie CKJ mogą brać udział osoby niepełnosprawne ze względu na odpowiednią przestrzeń dla wózków. W celu zapewnienia odpowiedniego wsparcia, prosimy o wcześniejszy kontakt z Biurem CKJ, wtedy w miarę możliwości będziemy starali się dostosować przestrzeń dla osób odwiedzających.

Dojazd:
• Najbliższe przystanki autobusowe:
Muranów 03 (ul. Świętojerska), Zamenhofa 02 (ul. Nowolipki)
• Najbliższe przystanki tramwajowe:
Muranów 05 i 06 (ul. Andersa)
• Najbliższe stacje metra:
Metro Ratusz Arsenał (ok. 850m), Metro Dworzec Gdański (ok. 1,3km)

ckj_granat-01